Rasmus​.krats​.se

Nyttiga tecken

Publicerad 2000-08-27 10:28. Taggat , , .

Notera att detta inlägg är 23 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

Den här sidan är dels en lista över några tecken som är bra att ha i tekniska samanhang, och dels en test av hur din browser hanterar dem.

Ett urval tecken som kan vara bra att ha i tekniska samanhang.
General Punctuation
bullU+2022 bullet = little black circle
hellipU+2026 horizontal ellipsis = three dot leader
primeU+2032 prime = minutes = feet
PrimeU+2033 dubbel prime = seconds = inches
olineU+203E overline = spacing overscore
fraslU+2044 fraction slash
Bokstavsliknande symboler
weierpU+2118 script stora P = power set = Weierstrass p
imageU+2111 blackbokstaven stora I = imaginärdel
realU+211C blackbokstaven stora R = realdel
tradeU+2122 trade mark-märke
alefsymU+2135 alef symbol = first transfinite cardinal
Pilar, enkla och dubbla
larrU+2190 vänsterpil
uarrU+2191uppåtpil
rarrU+2192högerpil
darrU+2193nedåtpil
harrU+2194 vänster-högerpil
crarrU+21B5 nedåtpil med hörn åt vänster = carriage return
lArrU+21D0 dubbel vänsterpil
uArrU+21D1 dubbel uppåtpil
rArrU+21D2 dubbel högerpil
dArrU+21D3 dubbel nedåtpil
hArrU+21D4 dubbel vänster-högerpil
Matematiska Operatorer
forallU+2200 for all
partU+2202 partial differential
existU+2203 there exists
emptyU+2205 empty set = null set = diameter
nablaU+2207 nabla = backward difference
isinU+2208 element of
notinU+2209 not an element of
niU+220B contains as member
prodU+220F n-ary product = product tecken
sumU+2211 n-ary sumation
minusU+2212 minus tecken
lowastU+2217 asterisk operator
radicU+221A square root = radical tecken
propU+221D proportional to
infinU+220F infinity
angU+2220angle
andU+2227 logical and = wedge
orU+2228 logical or = vee
capU+2229 intersection = cap
cupU+222A union = cup
intU+222Bintegral
there4U+2234 therefore
simU+223C tilde operator = varies med = similar to
congU+2245 approximately equal to
asympU+2248 almost equal to = asymptotic to
neU+2260 not equal to
equivU+2261 identical to
leU+2264 less-than or equal to
geU+2265 greater-than or equal to
subU+2282subset of
supU+2283 superset of
nsubU+2284 not a subset of
subeU+2286 subset of or equal to
supeU+2287 superset of or equal to
oplusU+2295 circled plus = direct sum
otimesU+2297 circled times = vector product
perpU+22A5 up tack = orthogonal to = perpendicular
sdotU+22C5 dot operator
Övriga Tekniska
lceilU+2308 vänster ceiling
rceilU+2309 höger ceiling
lfloorU+230A vänster floor
rfloorU+230B höger floor
langU+2039 vänsterpekande vinkel hakparentes = bra (ej att förväxla med < eller ‹).
rangU+232A högerpekande vinkel hakparentes = ket (ej att förväxla med > eller ›).
Geometriska Former
lozU+25CAlozenge
spadesU+2660 spader suit
clubsU+2663 klöver suit = shamrock
heartsU+2665 hjärter suit = valentine
diamsU+2666 ruter suit

Grekiska bokstäver

Det grekiska alfabetet, namn och symboler
AlphaΑ alphaα
BetaΒ betaβ
GammaΓ gammaγ
DeltaΔ deltaδ
EpsilonΕepsilonε
ZetaΖ zetaζ
EtaΗ etaη
ThetaΘ thetaθ
IotaΙ iotaι
KappaΚ kappaκ
LambdaΛ lambdaλ
MuΜ muμ
NuΝ nuν
XiΞ xiξ
OmicronΟomicronο
PiΠ piπ
RhoΡ rhoρ
SigmaΣ sigmaσ
TauΤ tauτ
UpsilonΥupsilonυ
PhiΦ phiφ
ChiΧ chiχ
PsiΨ psiψ
OmegaΩ omegaω

Kommentarer


Sjyst

Undertecknat, http://kombo.bloggplatsen.se
2022-11-04 03:35

Det här inlägget är 23 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.